Budowa hali sportowej

 

 

 

HISTORIA BUDOWY HALI SPORTOWEJ
2010

Ogłoszenie przetargu

W dniu 28 maja br. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „ Budowa Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną”.

 Budowa obejmuje: Budowę Hali Sportowej o następujących głównych parametrach technicznych: - płyta sportowa zasadnicza będzie posiadać wymiary min. 40,00 m x 20,00 m, - liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, - wysokość: * część dwukondygnacyjna 8,70 m * hala sportowa 11,52 m * część parterowa 4,75 m do kalenicy i 6,48 do szczytu świetlika, - ilość osób 280 na płycie boiska, 285na widowni i na dostawianych krzesłach na antresoli z możliwością wydzielenia do15 miejsc dla osób niepełnosprawnych - Powierzchnia zabudowy 2 443 m2 - Powierzchnia całkowita 4 399 m2 - Powierzchnia użytkowa 2 888 m2 - Kubatura 22 640 m3. Otwarcie ofert przetargu i  wykonawcy zaplanowano na 25.06.2010r.

Planuje się, że nowo wybudowana hala sportowa zostanie ukończona pod koniec listopada 2012 roku. Wybudowanie hali sportowej jest bardzo ważne dla gminy Grabów nad Prosną, która należy do gmin dbających o rozwój kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Sport przyczynia się do wszechstronnego rozwoju człowieka, jest szkołą umiejętności społecznych oraz wartości fair play, kształtuje samoświadomość i ducha współzawodnictwa oraz promuje pozytywne zachowania społeczne poprzez naukę pracy zespołowej, szacunku i odpowiedzialności.

2010

Podpisanie umowy

W środę 21 lipca 2010 roku w salce Urzędu Miasta i Gminy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie inwestycji „Budowa Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną”.  Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą inwestycji została firma KRODOMEX Sp. z o.o., ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn. Umowę podpisali reprezentujący Miasto i Gminę Grabów nad Prosną Burmistrz  Edmund Geppert, Skarbnik  Zofia Flak oraz przedstawiciele firmy  KRODOMEX Sp. z o.o. Pani Monika Grzesiak i Pan Karol Bakalarczyk. Według wstępnych ustaleń przekazanie placu budowy  nastąpi 28 lipca 2010 roku.

2010

Wmurowanie węgla kamiennego

W dniu 12 października 2010 roku w Grabowie nad Prosną przy ulicy Przemysłowej 1a, o godzinie 11:00 odbyła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości. Gospodarzami tego niecodziennego  i niezwykłego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy w Grabów nad Prosną  pan Edmund Geppert wraz z Dyrektorem Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną panią Magdaleną Szczypińską.

Do tuby, która została wmurowana oprócz aktu erekcyjnego włożono zdjęcia miasta Grabów nad Prosną, monety, a także aktualne numery lokalnych tygodników „Czasu Ostrzeszowskiego” i „Twojego Pulsu Tygodnia”.

2011

Budowa hali sportowej

W ostatnich dniach na terenie budowanej hali sportowej zawisła tradycyjna „wiecha”. Wykonawca inwestycji oznajmił tym samym, że zakończył ważny etapu budowy, czyli budowę ścian i przygotował budynek do budowy dachu.

W okresie zimowym prace budowlane prowadzone były w ograniczonym zakresie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i ujemne temperatury. Pomimo to, wykonano znaczną część fundamentów na „niższym” poziomie hali oraz niektóre ściany zewnętrzne i nośne. Wraz z nastaniem wiosny budowa ruszyła pełną parą. Wykonawca inwestycji chcąc nadrobić stracony czas zaangażował dodatkowe brygady pracownicze i urządzenia techniczne. Dokończono wylewanie ław fundamentowych, wykonano żelbetowe konstrukcje nośne i stropy. W chwili obecnej konstrukcja uzupełniana jest o ścianki działowe. Trwa „wylewanie” betonowych konstrukcji pod przyszłe trybuny. Rozpoczęły się też prace przy instalacjach wewnętrznych budynku.

2012

Ciąg dalszy budowy hali

W 22 maja 2012 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki  o dofinansowanie zadania. W dniu  4 września 2012 r została podpisana umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie jakie zostało nam przyznane do wykorzystania  na rok 2012 to  1 500 000 zł. co stanowi 26,8% podstawy wyliczenia wysokości dofinansowania. Kwota jaką przyjęto do dofinansowania to  5 675 317,00 zł tj.  całkowita wartość kosztorysowa pomniejszona o koszty wykonania budowy pomieszczeń niezwiązanych z funkcją sportowa obiektu oraz bufet z zapleczem.  Pomieszczenie te mogą zostać wynajęte na cele nie związane ze sportem.

Na początku grudnia 2012 roku postęp na hali sportowej już wyraźnie widać, prace idą pełną parą roboty budowlane już prawie skończone. W listopadzie br. zostało również dostarczone i zamontowane wyposażenie. Na hali sportowej są już boiska główne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, boiska treningowe do siatkówki i koszykówki, linki i drabinki gimnastyczne, piłko chwyty na ściany szczytowe, siatki ochronne na okna, drążki gimnastyczne wolnostojące, małe elementy gimnastyczne  oraz trybuny. Łączna wartość wyposażenia z montażem wynosi 307 675,64 zł brutto. W najbliższych dniach nastąpi odbiór końcowy inwestycji.

W dniu 10 grudnia 2012 roku został podpisany protokół odbioru hali sportowej w Grabowie nad Prosną. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane również w dniu 10 grudnia  2012 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie.

Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie umowy nr IiRB-342/4/2010 oraz aneksów do tej umowy. Wartość robót budowlanych wyniosła  6 052 737,98 zł.

W dniu 19 grudnia br. wpłynęła na konto Miasta i Gminy  ostatnia transza dofinansowania, czyli wykorzystana została cała kwota dofinansowania jaka została przyznana.

Wartość hali podwyższają koszty wykonania robót uzupełniających, są to dodatkowe prace:  wprowadzone przez projektanta, przebudowa ścianek, łącznika – zmiana konstrukcji, zmiana zakresu robót wykończeniowych Sali gimnastycznej, utwardzenie terenu w większym zakresie niż planowane pierwotnie  oraz inne prace, które pojawiły się w czasie budowy. Roboty uzupełniające zostały wykonane zgodnie z zawartą 29 czerwca umową nr RIOŚ.272.4.2012 na kwotę 722 331,51 zł z głównym wykonawcą firmą „KRODOMEX”.

Firma KRODOMEX dostarczyła oraz zamontowała wyposażenia firmy PESMENPOL  hali sportowej, na które została zawarta umowa nr RIOŚ.272.6.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. na kwotę 387 623,92 zł. W skład wyposażenia wchodzą boiska główne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej; boiska treningowe do siatkówki, koszykówki, liny i drabinki gimnastyczne, piłko chwyty, siatki ochronne na okna, Tablica wyników, drążek gimnastyczny wolnostojący, drabinki gimnastyczne, podstawowe urządzenia sportowe tj. ławeczki kozły materace itp. oraz trybuny.

Nadzór nad realizacją projektu prowadził Inwest Projekt Wojciech Kinastowski, koszt nadzoru wynosił 65 534,40 złotych.

2013

Oficjalne otwarcie hali sportowej

W dniu 24 maja 2013 roku odbyła się uroczystość otwarcia Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną. Po blisko 3 latach wytężonej pracy władz samorządowych, projektantów oraz konsorcjum Krodomex  Sp. z o.o. hala prezentuje się wspaniale. Całkowity koszt budowy obiektu wyniósł 7.228.227, 81 złotych. Wkład własny Miasta i Gminy w budowę hali wyniósł 5.728.227,81 złotych. Ceremonia rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenona Cegłę, Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Andżelikę Możdżanowską, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego –  Krzysztofa Grabowskiego, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu – Aleksandra Ziobro, Starostę Powiatu Ostrzeszowskiego –  Lecha Janickiego, Byłego Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną  – Edmunda Gepperta, projektanta – Romana Jaśkowiaka oraz przedstawicielkę społeczności uczniowskiej, wybitnego sportowca - Katarzynę Śmiatacz.

Czytaj dalej...

DZIŚ
TOP